Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.iwonakubiak.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów. 

§ 1 Definicje

1. Właścicielem serwisu, jest firma Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak z siedzibą ul. Chałupnicza 4, 03-689 Warszawa, coach@iwonakubiak.pl
2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Właścicielem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowy Serwisu to www.iwonakubiak.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia.
4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów, Szkolenia/Warsztatu stacjonarnego oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
7. Reklamacja – zgłoszenie Właścicielowi przez Użytkownika wady Produktu.
8. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Właściciela mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
2. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału oraz zmiany warunków dostarczenia Produktu, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

§ 3 Korzystanie z Serwisu i Składanie i realizacja zamówień

I Zasady korzystania z Serwisu
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki oraz bilety na wydarzenia/warsztaty.
2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
3. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
6. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak.
7. Dokonując zakupu Produktu (potwierdzenie zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
8. Rachunki wystawiane są na życzenie Użytkownika po podaniu danych zgodnie z odpowiednim formularzem. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie rachunku oraz jego odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów
1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

III Reklamacje i zwroty (odstąpienie od umowy)
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy coach@iwonakubiak.pl
2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak z reklamacją.
3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: iwona@kubiak.pl.
4. Użytkownik traci prawo do odstąpienia po upływie 14 dniowego terminu, a w przypadku Szkolenia/Warsztatu Stacjonarnego jeżeli Szkolenie/Warsztat Stacjonarny miał miejsce w terminie krótszym niż 14 dni od daty zawarcia umowy – po wzięciu udziału w Szkoleniu/Warsztacie stacjonarnym.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numeru konta na jaki mają być zwrócone środki.
6. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
9. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

IV Rachunki
1. Użytkownik akceptuje rachunki otrzymywane w formie elektronicznej.
2. Użytkownik otrzymuje rachunek w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać rachunek, Użytkownik zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać rachunek” i poda dane do rachunku w odpowiednich polach formularza.
3. Duplikaty do rachunków wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
4. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

§4 Polityka prywatności

1. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
2. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.
Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.
3. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
4. Wszelkie inne kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych opisane są na stronie www.iwonakubiak.pl w ,,Polityka Prywatności„.

§5 Postanowienia końcowe

I Zmiany regulaminu
1. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

II Wyłączenie odpowiedzialności
1. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
2. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
3. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
4. Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak.